Bierzmowanie

Młody Przyjacielu!

Przed laty Twoi rodzice i chrzestni poprosili dla Ciebie o chrzest. Pragnęli bowiem, abyś wraz z nimi cieszył się przyjaźnią z Chrystusem i przynależnością do Jego Kościoła. Obecnie Twoja jedność z Chrystusem i Jego Kościołem ma zostać pogłębiona w sakramencie bierzmowania, a Ty sam umocniony przez Ducha Świętego podejmiesz współodpowiedzialność za Kościół i jego posłannictwo w świecie.

Drodzy Gimnazjaliści Parafii Międzyborów!

Pragniemy abyście przystąpili do sakramentu bierzmowania świadomie i odpowiedzialnie, przygotowani do niego intelektualnie i duchowo.

Wasi Duszpasterze

 

Ustalenia ogólne

- Sakrament bierzmowania przyjmuje się we własnej parafii, do której się aktualnie należy. Wszelkie wyjątki regulowane są pozwoleniem na piśmie proboszcza własnej parafii.

- Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata:

       I rok – przygotowanie dalsze - I kl. gimnazjum (katecheza szkolna i cztery (?) spotkania w kościele, w tym jedno z rodzicami).

       II rok – przygotowanie bliższe - II kl. Gimnazjum (katecheza szkolna i comiesięczne spotkania w kościele, w tym jedno z rodzicami (?). Indeksy bierzmowanych – rozdane po uroczystości bierzmowania przed końcem października).
       przygotowanie bezpośrednie (październik) – III kl. Gimnazjum. (przygotowanie do uroczystości w ramach katechezy szkolnej i na spotkaniach w kościele).

 

Sprawy organizacyjne / wymogi

- Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania odbywa się co roku - zwykle w sobotę październikową poprzedzającą niedzielę papieską tzw. „Dzień Papieski”.

- Obejmuje katechezę szkolną, spotkania formacyjne w kościele i życie religijne (Msza niedzielna, udział w nabożeństwach, regularna spowiedź św.)

- Spotkania formacyjne w kościele dla młodzieży i dla rodziców.

 

Dokumenty

- Karta zgłoszeniowa do przygotowania do przyjęcia sakramentu (i ew. pisemne pozwolenie na przystąpienie do bierzmowania poza własną parafią) - (I rok – I kl.).

- Indeks kandydata do bierzmowania - dokumentujący życie religijne - (II rok – II kl.).

- Metryka Chrztu św. z parafii chrztu - (II rok – II kl.).

 

Kryteria dopuszczenia

- Sakrament chrztu św. (metryka)

- Przynależność do parafii w oparciu o kartę kancelaryjną (aktualizowana podczas odwiedzin duszpasterskich rodzin lub pozwolenie na przystąpienie do bierzmowania poza własną parafią).

- Dobrowolne zgłoszenie kandydatury – deklaracja zgłoszeniowa.

- Udział w katechezie szkolnej – ocena z religii.

- Udział w spotkaniach formacyjnych.

- Życie religijne udokumentowane w indeksie.

- Postawa w szkole, w kościele i społeczności (np. zachowanie na wycieczkach szkolnych).

 - Wiedza religijna i znajomość modlitwy pacierzowej.

- Znajomość i rozumienie „Wyznania Wiary” – „Credo”.

- Wiedza nt. sakramentu bierzmowania.

- Znajomość formuł i modlitw podczas ceremonii bierzmowania.

- Znajomość wspólnych i śpiewów modlitw mszalnych.

- Umiejętność spowiadania się.

- Inne(?)

Egzamin

Okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania kończy się egzaminem końcowym czyli osobistą rozmową z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie duchowe młodzieży w Parafii. O dacie egzaminu uczniowie zostają powiadomieni na początku III klasy.

 

Rola świadków bierzmowania

Człowiek nie rodzi się doskonały w wierze ani automatycznie taki się nie staje. Dojrzewanie w wierze i miłości Chrystusowej wymaga samozaparcia, decyzji pójścia za Chrystusem, Jego przykazaniami i prawdami wiary, a więc nauką ewangeliczną.
Dla kandydata do bierzmowania rolę specjalnych przewodników i odpowiedzialnych za dojrzewanie w wierze pełnią świadkowie tego sakramentu, a więc te osoby, które towarzyszą bierzmowanemu w czasie nałożenia ręki, namaszczenia czoła krzyżmem świętym i wypowiedzenia formuły sakramentalnej.
 
Świadek bierzmowania ma odpowiedzialnie troszczyć się, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa, a więc wiernie wypełniał przyjęte w tym sakramencie obowiązki (kan. 892).
Świadek wiarygodnie poręcza za bierzmowanego, stąd wraz z rodzicami i duszpasterzami jest współodpowiedzialny za przygotowanie kandydata do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dlatego Kościół stawia przed świadkiem bierzmowania poważne wymogi kanoniczne.
 
Może nim być ten, kto został wskazany przez rodziców lub przyjmującego bierzmowanie, jest osobą w wierze odpowiednią i wyraził intencję pełnienia tego zadania; ukończył 16 lat życia; jest katolikiem bierzmowanym, przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi codzienne życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji (jest świadkiem Chrystusa); jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej i nie jest ojcem lub matką bierzmowanego (por. kan. 893 i 874).