Ministranci

 
Opiekunem ministrantów jest ksiądz Wikariusz. Służbę swą pełnią z wielką powagą i gorliwością.
 
Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę podczas roku szkolnego o godzinie 11.00.
 
Podczas zbiórek ministranckich poznają ceremonie liturgiczne. Razem z lektorami  tworzą zgrany zespół, dzięki czemu oprawy uroczystości liturgicznych przebiegają dostojnie i majestatycznie.
Poprzez zaangażowanie w posługę przy Ołtarzu Pańskim pomagają wiernym bardziej przeżyć to, co dzieje się podczas Mszy świętej i nabożeństw.
Rozwijają także ducha sportu poprzez udział w międzyparafialnych imprezach sportowych.

Chętnych chłopców prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub ks. Wikariuszem.

 

Formacja Ministrancka

 

MINISTRANT-KANDYDAT

klasa III

W okresie próbnym asystuje przy służbie ołtarza, uczestniczy w zbiórkach, przygląda się i uczy. Może spełniać niektóre funkcje, o ile potrafi, w ramach nauki lub w zastępstwie. Ministrare znaczy służyć. Minister/ ministrant - sługa. Kandydat całym swym sercem chce służyć Chrystusowi przy ołtarzu i na co dzień, dlatego jego zawołaniem jest „służyć Chrystusowi”.

 

MŁODSZY MINISTRANT

OSTIARIUSZ klasa IV

Otwiera drzwi zakrystii na rozpoczęcie liturgii lub nabożeństwa i dzwoni sygnaturką. Podaje ręczniczek podczas „lawabo”. Ostium- drzwi, ostiarius- odźwierny. Przez swe oddanie i gorliwość pragnie otworzyć drzwi swego serca dla Jezusa, który prowadzi wszystkich do Nieba. Dlatego zawołaniem jego jest: „Jezus - Bramą Niebios”.

 

CHORALISTA klasa V

Dzwoni dzwonkami i gongiem oraz posługuje kołatkami. Nosi łódkę z kadzidłem. Chorus - chór, zespół. Choralista - chórzysta, działający w zespole. Posługą przy ołtarzu daje znak, że dokonuje się w liturgii ważna chwila. Swą postawą wierności Jezusowi obwieszcza wszystkim, że „Chrystus jest Zbawicielem świata”.

 

STARSZY MINISTRANT

AKOLITA - SŁUGA OŁTARZA klasa VI

Zapala i gasi świece ołtarzowe. Przygotowuje przed liturgią paramenty liturgiczne i sprząta je po jej zakończeniu. Podaje kielich i puszki z komunikantami oraz ampułki z winem i wodą. Posługuje przy „lawabo” i puryfikacji oraz trzyma patenę podczas Komunii Świętej. Nosi świece przy krzyżu na nabożeństwie Drogi Krzyżowej i podaje welon naramienny podczas nabożeństw. Acolitus - sługa ołtarza. Akolita wie, że służąc kapłanowi służy samemu Jezusowi, który jest Arcykapłanem na wieki. Dlatego jego zawołaniem jest „Chrystus - jedyny Kapłan”.

 

CEREMONIARZ klasa I Gimnazjum

Rozdziela funkcje ministranckie przed liturgią lub nabożeństwem. Czuwa nad młodszymi ministrantami i posługiwaniem przy ołtarzu. Przyjmuje od celebransa znak pokoju. Posługuje kadzielnicą i kociołkiem z wodą święconą i nosi krzyż procesyjny. Podaje rytuał, mszał i inne księgi oraz mikrofon. Caeremonia - obrzęd, uroczystość. Caeremoniarius - mistrz ceremonii, ,,reżyser”. Poprzez troskę o służbę przy ołtarzu ma świadomość, że służy nie tylko kapłanowi i Jezusowi, ale wszystkim wiernym zgromadzonym na liturgii. Dlatego jego zawołaniem jest „Chrystus - sługą wszystkich”.

 

LEKTOR-KANDYDAT

klasa II Gimnazjum

Pozostając w stopniu ceremoniarza uczestniczy w kursie lektorskim. Czyta w dni powszednie Słowo Boże i wezwania modlitwy wiernych. Pomaga celebransowi ubrać się do liturgii i przyjmuje od niego znak pokoju. Może spełniać wszystkie inne funkcje oraz posługę ceremoniarza ważnych liturgii. Legere - czytać. Lector - czytelnik. Musi być świadom, że będzie odtąd przekazywał Słowo Boga Żywego, które ma moc przemieniać ludzi. Jego wezwaniem jako przyszłego Sługi Słowa jest „Chrystus - Słowo Boga”, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

LEKTOR od klasy

III Gimnazjum

Z nominacji biskupa diecezjalnego uprawniony jest do czytania wobec zgromadzenia liturgicznego Słowa Bożego, śpiewu Psalmów, przedstawiania próśb modlitwy wiernych w niedziele i święta. Podczas największych uroczystości spełniać może posługę ceremoniarza, komentatora i kantora. Komentator - tłumacz, kantor - śpiewak.